Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor: Mariola Auguścik – tel. 516 175 599

Rada Rodziców: Przewodnicząca – Katarzyna Dobrochowska-Łopuch

Rada Pedagogiczna: wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu w Baranowie
 
Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.
Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników samorządowych.

Opublikował(a): Dorota Korzec

Ostatnia zmiana: