Dostęp do pozostałych informacji publicznych, nie udostępnionych w BIP, jest możliwy na wniosek, w dniach i godzinach pracy Przedszkola, w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:

  • informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,
  • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku niemożności udostępnienia informacji w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach oraz terminie w jakim będzie udostępniona informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku,
  • część informacji publicznych udostępnianych jest poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Przedszkolu.

Opublikował(a): Dorota Korzec

Ostatnia zmiana: